รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 269,442 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 139,005 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 117,750 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,685 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

308 เล่ม

จำนวนการอ่าน 240,848 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,535 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 21,376 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,462 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

119 เล่ม

จำนวนการอ่าน 96,195 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

630 เล่ม

จำนวนการอ่าน 593,898 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 67,079 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

50 เล่ม

จำนวนการอ่าน 59,019 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

159 เล่ม

จำนวนการอ่าน 81,044 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

208 เล่ม

จำนวนการอ่าน 181,560 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

24 เล่ม

จำนวนการอ่าน 41,784 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,793 ครั้ง

การทำป่าไม้

20 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,048 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

121 เล่ม

จำนวนการอ่าน 126,380 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,286 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 137,784 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ