รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 302,570 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 152,136 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

71 เล่ม

จำนวนการอ่าน 129,200 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,597 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

352 เล่ม

จำนวนการอ่าน 309,957 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,393 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 24,611 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,976 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

116 เล่ม

จำนวนการอ่าน 105,536 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

676 เล่ม

จำนวนการอ่าน 664,545 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

102 เล่ม

จำนวนการอ่าน 84,705 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

52 เล่ม

จำนวนการอ่าน 70,727 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

181 เล่ม

จำนวนการอ่าน 101,983 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

229 เล่ม

จำนวนการอ่าน 225,860 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 45,139 ครั้ง

มลภาวะ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,205 ครั้ง

การทำป่าไม้

27 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,150 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

131 เล่ม

จำนวนการอ่าน 135,672 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,467 ครั้ง

อารักขาพืช

173 เล่ม

จำนวนการอ่าน 159,227 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ