รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 266,898 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 136,903 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 116,052 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,380 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

303 เล่ม

จำนวนการอ่าน 234,478 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,498 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 20,454 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,264 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

119 เล่ม

จำนวนการอ่าน 93,703 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

630 เล่ม

จำนวนการอ่าน 579,468 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 61,593 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 57,972 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

158 เล่ม

จำนวนการอ่าน 77,616 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

207 เล่ม

จำนวนการอ่าน 177,195 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 41,121 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,652 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,490 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

119 เล่ม

จำนวนการอ่าน 123,460 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,228 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 133,495 ครั้ง

แบบประเมิน