รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 306,669 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 154,937 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

71 เล่ม

จำนวนการอ่าน 131,929 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 12,251 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

363 เล่ม

จำนวนการอ่าน 325,971 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,729 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 26,256 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,289 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

116 เล่ม

จำนวนการอ่าน 108,658 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

686 เล่ม

จำนวนการอ่าน 692,212 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

104 เล่ม

จำนวนการอ่าน 88,863 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

54 เล่ม

จำนวนการอ่าน 74,714 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

187 เล่ม

จำนวนการอ่าน 118,440 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

236 เล่ม

จำนวนการอ่าน 251,919 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

24 เล่ม

จำนวนการอ่าน 46,191 ครั้ง

มลภาวะ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,691 ครั้ง

การทำป่าไม้

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,716 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

139 เล่ม

จำนวนการอ่าน 142,998 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,762 ครั้ง

อารักขาพืช

175 เล่ม

จำนวนการอ่าน 169,551 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ