รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 287,750 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 147,310 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

71 เล่ม

จำนวนการอ่าน 125,456 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,372 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

340 เล่ม

จำนวนการอ่าน 275,016 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,008 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 23,679 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,836 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

115 เล่ม

จำนวนการอ่าน 100,776 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

662 เล่ม

จำนวนการอ่าน 644,997 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

100 เล่ม

จำนวนการอ่าน 77,802 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

50 เล่ม

จำนวนการอ่าน 64,640 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

179 เล่ม

จำนวนการอ่าน 94,301 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

222 เล่ม

จำนวนการอ่าน 196,609 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 44,082 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,078 ครั้ง

การทำป่าไม้

26 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,489 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

122 เล่ม

จำนวนการอ่าน 130,001 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,133 ครั้ง

อารักขาพืช

173 เล่ม

จำนวนการอ่าน 150,327 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ