รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 263,329 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 134,223 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 113,707 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,998 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

299 เล่ม

จำนวนการอ่าน 226,677 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,447 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 19,562 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,030 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

119 เล่ม

จำนวนการอ่าน 90,290 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

630 เล่ม

จำนวนการอ่าน 563,306 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 58,744 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 56,407 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

157 เล่ม

จำนวนการอ่าน 73,163 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

207 เล่ม

จำนวนการอ่าน 170,814 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

22 เล่ม

จำนวนการอ่าน 40,362 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,489 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,036 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

117 เล่ม

จำนวนการอ่าน 120,058 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,159 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 128,467 ครั้ง

feedback