รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 272,366 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 140,193 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 118,736 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,836 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

314 เล่ม

จำนวนการอ่าน 248,339 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,890 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 21,856 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,568 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

116 เล่ม

จำนวนการอ่าน 93,770 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

633 เล่ม

จำนวนการอ่าน 607,612 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 70,977 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

49 เล่ม

จำนวนการอ่าน 59,441 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

166 เล่ม

จำนวนการอ่าน 81,884 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

214 เล่ม

จำนวนการอ่าน 184,122 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

24 เล่ม

จำนวนการอ่าน 42,117 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,868 ครั้ง

การทำป่าไม้

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,346 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

120 เล่ม

จำนวนการอ่าน 124,269 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,323 ครั้ง

อารักขาพืช

170 เล่ม

จำนวนการอ่าน 138,467 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ