รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 280,526 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 144,207 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

71 เล่ม

จำนวนการอ่าน 122,465 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,090 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

319 เล่ม

จำนวนการอ่าน 261,075 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,960 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 22,636 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,738 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

114 เล่ม

จำนวนการอ่าน 97,108 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

639 เล่ม

จำนวนการอ่าน 628,788 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

99 เล่ม

จำนวนการอ่าน 73,830 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

49 เล่ม

จำนวนการอ่าน 60,863 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

173 เล่ม

จำนวนการอ่าน 89,990 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

216 เล่ม

จำนวนการอ่าน 189,736 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 42,861 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,983 ครั้ง

การทำป่าไม้

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,877 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

119 เล่ม

จำนวนการอ่าน 126,444 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,843 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 143,271 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ