รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 303,355 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 152,679 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

71 เล่ม

จำนวนการอ่าน 129,806 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,745 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

357 เล่ม

จำนวนการอ่าน 315,299 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,475 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 25,176 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,057 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

116 เล่ม

จำนวนการอ่าน 106,257 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

682 เล่ม

จำนวนการอ่าน 671,894 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

104 เล่ม

จำนวนการอ่าน 85,756 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

53 เล่ม

จำนวนการอ่าน 72,152 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

184 เล่ม

จำนวนการอ่าน 108,353 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

231 เล่ม

จำนวนการอ่าน 230,045 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 45,360 ครั้ง

มลภาวะ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,289 ครั้ง

การทำป่าไม้

27 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,538 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

138 เล่ม

จำนวนการอ่าน 137,998 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,540 ครั้ง

อารักขาพืช

173 เล่ม

จำนวนการอ่าน 162,130 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ