รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 263,876 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 134,610 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 114,104 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,054 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

299 เล่ม

จำนวนการอ่าน 227,757 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,456 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 19,741 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,058 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

119 เล่ม

จำนวนการอ่าน 90,864 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

630 เล่ม

จำนวนการอ่าน 566,015 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 59,120 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 56,716 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

157 เล่ม

จำนวนการอ่าน 73,869 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

207 เล่ม

จำนวนการอ่าน 171,664 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 40,514 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,508 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,097 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

117 เล่ม

จำนวนการอ่าน 120,593 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,168 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 129,306 ครั้ง

feedback