รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 267,583 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 137,519 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 116,530 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,472 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

304 เล่ม

จำนวนการอ่าน 236,209 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,507 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 20,672 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,323 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

119 เล่ม

จำนวนการอ่าน 94,441 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

630 เล่ม

จำนวนการอ่าน 583,415 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 62,216 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

50 เล่ม

จำนวนการอ่าน 58,261 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

159 เล่ม

จำนวนการอ่าน 78,635 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

208 เล่ม

จำนวนการอ่าน 178,487 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

24 เล่ม

จำนวนการอ่าน 41,346 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,690 ครั้ง

การทำป่าไม้

20 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,704 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

121 เล่ม

จำนวนการอ่าน 124,327 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,248 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 134,783 ครั้ง

แบบประเมิน