รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 295,599 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 150,405 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

71 เล่ม

จำนวนการอ่าน 127,501 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,436 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

340 เล่ม

จำนวนการอ่าน 289,838 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,034 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 23,905 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,860 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

115 เล่ม

จำนวนการอ่าน 104,397 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

662 เล่ม

จำนวนการอ่าน 650,109 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

101 เล่ม

จำนวนการอ่าน 78,262 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

51 เล่ม

จำนวนการอ่าน 65,555 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

180 เล่ม

จำนวนการอ่าน 95,416 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

225 เล่ม

จำนวนการอ่าน 198,123 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 44,830 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,092 ครั้ง

การทำป่าไม้

26 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,713 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

123 เล่ม

จำนวนการอ่าน 130,804 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,373 ครั้ง

อารักขาพืช

173 เล่ม

จำนวนการอ่าน 151,667 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ