รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 265,375 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 135,757 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 115,002 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,199 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

303 เล่ม

จำนวนการอ่าน 230,931 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,472 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 20,099 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,160 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

119 เล่ม

จำนวนการอ่าน 92,299 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

631 เล่ม

จำนวนการอ่าน 572,483 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 60,261 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 57,368 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

158 เล่ม

จำนวนการอ่าน 75,619 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

209 เล่ม

จำนวนการอ่าน 174,246 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 40,849 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,583 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,292 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

118 เล่ม

จำนวนการอ่าน 121,937 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,198 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 131,255 ครั้ง

feedback