รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 268,382 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 138,145 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 117,051 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,562 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

306 เล่ม

จำนวนการอ่าน 238,211 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,521 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 21,101 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,381 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

119 เล่ม

จำนวนการอ่าน 95,235 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

630 เล่ม

จำนวนการอ่าน 588,475 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 62,988 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

50 เล่ม

จำนวนการอ่าน 58,605 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

159 เล่ม

จำนวนการอ่าน 79,775 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

208 เล่ม

จำนวนการอ่าน 179,843 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

24 เล่ม

จำนวนการอ่าน 41,536 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,730 ครั้ง

การทำป่าไม้

20 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,881 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

121 เล่ม

จำนวนการอ่าน 125,282 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,265 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 136,236 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ