รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 277,807 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 142,841 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

71 เล่ม

จำนวนการอ่าน 121,447 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,996 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

314 เล่ม

จำนวนการอ่าน 255,633 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,938 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 22,361 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,671 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

113 เล่ม

จำนวนการอ่าน 95,588 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

638 เล่ม

จำนวนการอ่าน 623,212 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

99 เล่ม

จำนวนการอ่าน 72,864 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

49 เล่ม

จำนวนการอ่าน 60,355 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

171 เล่ม

จำนวนการอ่าน 88,335 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

216 เล่ม

จำนวนการอ่าน 187,894 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 42,491 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,941 ครั้ง

การทำป่าไม้

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,699 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

119 เล่ม

จำนวนการอ่าน 125,445 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,673 ครั้ง

อารักขาพืช

171 เล่ม

จำนวนการอ่าน 141,127 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ