รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 281,361 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 144,541 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

71 เล่ม

จำนวนการอ่าน 122,772 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,108 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

322 เล่ม

จำนวนการอ่าน 262,953 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,959 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 22,750 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,741 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

114 เล่ม

จำนวนการอ่าน 97,543 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

640 เล่ม

จำนวนการอ่าน 630,328 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

99 เล่ม

จำนวนการอ่าน 74,085 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

49 เล่ม

จำนวนการอ่าน 60,969 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

173 เล่ม

จำนวนการอ่าน 90,441 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

217 เล่ม

จำนวนการอ่าน 190,510 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 42,990 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,990 ครั้ง

การทำป่าไม้

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,951 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

119 เล่ม

จำนวนการอ่าน 126,765 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,882 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 144,179 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ