รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 296,332 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 150,877 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

71 เล่ม

จำนวนการอ่าน 127,957 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,479 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

345 เล่ม

จำนวนการอ่าน 291,543 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,260 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 24,151 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,909 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

115 เล่ม

จำนวนการอ่าน 104,803 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

664 เล่ม

จำนวนการอ่าน 653,321 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

101 เล่ม

จำนวนการอ่าน 78,756 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

52 เล่ม

จำนวนการอ่าน 65,950 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

180 เล่ม

จำนวนการอ่าน 96,331 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

229 เล่ม

จำนวนการอ่าน 212,250 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 44,948 ครั้ง

มลภาวะ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,133 ครั้ง

การทำป่าไม้

26 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,826 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

131 เล่ม

จำนวนการอ่าน 131,925 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,410 ครั้ง

อารักขาพืช

173 เล่ม

จำนวนการอ่าน 153,129 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ