รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 273,135 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 140,712 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

71 เล่ม

จำนวนการอ่าน 120,033 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,904 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

314 เล่ม

จำนวนการอ่าน 246,262 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,913 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 22,095 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,600 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

113 เล่ม

จำนวนการอ่าน 93,090 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

638 เล่ม

จำนวนการอ่าน 618,271 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 71,887 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

49 เล่ม

จำนวนการอ่าน 59,699 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

168 เล่ม

จำนวนการอ่าน 86,744 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

215 เล่ม

จำนวนการอ่าน 186,458 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 42,037 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,899 ครั้ง

การทำป่าไม้

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,507 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

119 เล่ม

จำนวนการอ่าน 124,583 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,500 ครั้ง

อารักขาพืช

171 เล่ม

จำนวนการอ่าน 139,741 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ