เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

1. วัตถุประสงค์

คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ท่านจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ เงื่อนไข และข้อตกลงอื่นใดที่เราได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ

ทั้งนี้ในการใช้บริการ ให้ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการ กรุณาท่านยุติการเข้าชม และใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

ท่านอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา” เนื้อหาที่นำเสนอต่อท่าน อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ท่านไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วนเว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

ท่านอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง หรือลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรมผู้อื่น (plagiarism) เราทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรองตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งเราอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

เราอาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า การหยุด หรือการยกเลิกบริการ

ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของท่าน ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของท่านได้ ในกรณี ที่เราหยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ท่าน เรามีสิทธิในการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชีของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

หากทางเราพบว่าท่านทำผิดบทบัญญัติในกฎเกณฑ์การใช้ เรามีสิทธิ์ที่จะทำให้พาสเวิร์ดของท่านใช้การไม่ได้ได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นพาสเวิร์ดที่เลือกโดยตัวท่านเอง หรือถูกให้โดยเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การใช้นี้ในเวลาใดก็ได้ โดยทำการแก้ไขในหน้านี้ ท่านจะต้องตรวจสอบหน้านี้เป็นบางครั้งบางคราวเพื่อรับทราบถึงการแก้ไขที่เรามี เพราะการแก้ไขมีส่วนในการผูกมัดท่าน การใช้งานของเว็บไซต์ของท่านใด ๆ ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงของท่านที่จะปฏิบัติตาม และท่านจะต้องถูกผูกมัดโดยกฎเกณฑ์การใช้งานที่ถูกแก้ไขแล้วนั้น วันล่าสุดที่มีการแก้ไขกฎเกณฑ์นี้ จะแจ้งไว้ที่ด้านล่างของหน้านี้

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

ท่านจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตน หรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่เราอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

ท่านจะใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของเรา และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ท่านจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตจากเรา โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

ท่านจะไม่ทำ หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง หรือรบกวนบริการของเรา รวมทั้งเครื่องแม่ข่าย และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

ท่านจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตจากเราโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงเรา ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

ท่านจะไม่นำเข้าข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ของตัวท่านเองหรือของผู้อื่นเข้าสู่ระบบ แต่ถ้าเอกสารของท่านมีข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวให้ท่านทำการลบ ปิดบัง หรือแก้ไขให้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนไม่ได้เสียก่อนที่จะนำเข้าสู่ระบบ

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น เรามิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอำนาจควบคุมรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว

การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์เรา กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์เราได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร

แต่หากต้องการเชื่อมโยง มายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด

เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมที่เป็นผล หรือสืบเนื่องจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์ ไวรัส ถึงแม้ว่าเราจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

นอกจากนี้เราไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจ หรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ท่านยอมรับ และตระหนักดีว่าเราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เราหรือผู้ให้อนุญาตแก่เราเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการ ซึ่งเราหรือผู้ให้อนุญาตแก่เราเป็นผู้จัดทำขึ้นไม่ว่าสิทธิเหล่านั้น จะได้รับการจดทะเบียนไว้ หรือไม่ก็ตาม

ท่านจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เรากำหนดให้เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ท่านจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการบริการตราสัญลักษณ์ชื่อโดเมนของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

7. การใช้สิทธิที่อนุญาต

ข้อมูลและไฟล์ข้อมูลที่ท่านนำเข้าสู่ระบบ เราขออนุญาตที่จะทำการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการทำงานของทางเรา โดยที่จะยังคงความหมายและเนื้อหาทั้งหมดไว้ เราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข โดยไม่จำเป็น

8. สัญญาอนุญาตแบบเปิด

ผลงานที่ถูกบันทึกเข้าระบบ จะถูกกำหนดสิทธิ์แบบต่าง ๆ ตามสัญญาอนุญาตแบบเปิด(Creative Commons) ซึ่งท่านสามารถกำหนดสิทธิ์เหล่านั้นได้เองในฐานะผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

10. การรายงานปัญหาและพฤติกรรม

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อสอบถาม หรือพบข้อมูลการละเมิดสิทธิ์ของท่าน ท่านสามารถติดต่อได้ที่ : โทรศัพท์ 0-2940-5831 โทรสาร 0-2940-6688 อีเมล agkc@ku.ac.th

สถานที่ติดต่อ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903


ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด 20 เมษายน พ.ศ.2564

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ