รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีต้นทุนต่ำ ใช้เวลาในการผลิตสั้นและสามารถเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ

  หนังสือด้านการเกษตร เป็นหนังสือที่จัดหาและรวบรวมให้ครบถ้วนค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นหนังสือที่ไม่ค่อยมีวางจำหน่ายทั่วไป และส่วนใหญ่ถูกจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่โดยหน่วยงาน หรือจัดพิมพ์เพื่อจำหน่ายเป็นการเฉพาะกิจ เมื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าวหมดลง มักจะไม่มีการจัดพิมพ์เพิ่ม จึงทำให้ยากต่อการติดตาม องค์ความรู้ที่อยู่ในหนังสือจำนวนมากสูญหายไปพร้อมกับการเสื่อมสภาพของสิ่งพิมพ์ตามกาลเวลาที่ผ่านไป การสร้างหนังสือให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์องค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

  สำนักหอสมุด โดยศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของหนังสือด้านการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย รวมทั้งหน่วยงานและเจ้าของผลงานที่ยินดีเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เป็นคลังความรู้ สนับสนุนการเรียน การสอน ของโครงการพระดาบส และสาขาวิชาเกษตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร ยังเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่มีการสร้างและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานของการเกษตรไทย ให้คงอยู่เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2. เพื่อสร้างฐานความรู้สนับสนุนการเรียน การสอน ในสาขาการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการพระดาบส

3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้สนใจด้านการเกษตร สามารถศึกษาหาความรู้ได้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. อาจารย์และนักเรียนในโครงการพระดาบส และสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ได้โดยสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นสาธารณะในระดับประเทศ

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ