รายชื่อหนังสือตามหน่วยงานจัดพิมพ์

International Tropical Timber Organization (ITTO)

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 770 ครั้ง

Japan Association for Mangroves (JAM)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 691 ครั้ง

National Mangrove Committee of Thailand (Thai NATMANCOM NRCT)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 691 ครั้ง

กรมการข้าว

37 เล่ม

จำนวนการอ่าน 35,665 ครั้ง

กรมการค้าภายใน

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,896 ครั้ง

กรมการฝึกหักครู

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 621 ครั้ง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 750 ครั้ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 525 ครั้ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,013 ครั้ง

กรมประมง

88 เล่ม

จำนวนการอ่าน 94,384 ครั้ง

กรมปศุสัตว์

124 เล่ม

จำนวนการอ่าน 203,601 ครั้ง

กรมป่าไม้

17 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,831 ครั้ง

กรมพัฒนาที่ดิน

27 เล่ม

จำนวนการอ่าน 21,291 ครั้ง

กรมวิชาการ

254 เล่ม

จำนวนการอ่าน 309,681 ครั้ง

กรมวิชาการเกษตร

252 เล่ม

จำนวนการอ่าน 308,528 ครั้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร

217 เล่ม

จำนวนการอ่าน 216,720 ครั้ง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,806 ครั้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 28,957 ครั้ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 441 ครั้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 234 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,420 ครั้ง

กลุ่มหนังสือเกษตร

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 5,613 ครั้ง

กองทุนศาสตราจารย์ระพี สาคริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,420 ครั้ง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 222 ครั้ง

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 820 ครั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 87 ครั้ง

ชมรมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,542 ครั้ง

ธนาคารออมสิน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 383 ครั้ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

41 เล่ม

จำนวนการอ่าน 34,016 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,788 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 493 ครั้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 121 ครั้ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 12 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 121 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 33 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,344 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,503 ครั้ง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 310 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

766 เล่ม

จำนวนการอ่าน 747,841 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,954 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,494 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,289 ครั้ง

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 เล่ม

จำนวนการอ่าน 19,088 ครั้ง

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 868 ครั้ง

มูลนิธิชัยพัฒนา

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,284 ครั้ง

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,559 ครั้ง

มูลนิธิสวิตา

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,672 ครั้ง

มูลนิธิอานันทมหิดล

51 เล่ม

จำนวนการอ่าน 58,117 ครั้ง

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,002 ครั้ง

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,208 ครั้ง

มูลนิธิโครงการหลวง

146 เล่ม

จำนวนการอ่าน 78,750 ครั้ง

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 434 ครั้ง

ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,675 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 361 ครั้ง

สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)

22 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,655 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,883 ครั้ง

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 49 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

13 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,106 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

37 เล่ม

จำนวนการอ่าน 17,910 ครั้ง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18 ครั้ง

สมาคมกล้วยไม้บางเขน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,915 ครั้ง

สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,383 ครั้ง

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,549 ครั้ง

สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,923 ครั้ง

สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 222 ครั้ง

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 383 ครั้ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

32 เล่ม

จำนวนการอ่าน 12,967 ครั้ง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,299 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,728 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 24,239 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

64 เล่ม

จำนวนการอ่าน 32,689 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

21 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,673 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,156 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,067 ครั้ง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,629 ครั้ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 604 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 เล่ม

จำนวนการอ่าน 15,602 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,627 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,663 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,068 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 122 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,373 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,643 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,128 ครั้ง

สำนักพระราชวัง

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,507 ครั้ง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,259 ครั้ง

สำนักวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 276 ครั้ง

สำนักสวัสดิการสังคม

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,106 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

32 เล่ม

จำนวนการอ่าน 45,348 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

59 เล่ม

จำนวนการอ่าน 51,629 ครั้ง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 385 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบล

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,521 ครั้ง

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 180 ครั้ง

เคหการเกษตร

487 เล่ม

จำนวนการอ่าน 23,655 ครั้ง

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,443 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ