รายชื่อหนังสือตามหน่วยงานจัดพิมพ์

International Tropical Timber Organization (ITTO)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 668 ครั้ง

Japan Association for Mangroves (JAM)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 668 ครั้ง

National Mangrove Committee of Thailand (Thai NATMANCOM NRCT)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 668 ครั้ง

กรมการข้าว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 33,942 ครั้ง

กรมการค้าภายใน

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,792 ครั้ง

กรมการฝึกหักครู

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 596 ครั้ง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 719 ครั้ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 421 ครั้ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 999 ครั้ง

กรมประมง

87 เล่ม

จำนวนการอ่าน 89,327 ครั้ง

กรมปศุสัตว์

120 เล่ม

จำนวนการอ่าน 194,954 ครั้ง

กรมป่าไม้

14 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,114 ครั้ง

กรมพัฒนาที่ดิน

27 เล่ม

จำนวนการอ่าน 20,782 ครั้ง

กรมวิชาการ

254 เล่ม

จำนวนการอ่าน 297,219 ครั้ง

กรมวิชาการเกษตร

252 เล่ม

จำนวนการอ่าน 296,098 ครั้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร

214 เล่ม

จำนวนการอ่าน 210,300 ครั้ง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,629 ครั้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 28,722 ครั้ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 425 ครั้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 163 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 16,962 ครั้ง

กลุ่มหนังสือเกษตร

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 5,197 ครั้ง

กองทุนศาสตราจารย์ระพี สาคริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,408 ครั้ง

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 808 ครั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 44 ครั้ง

ชมรมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,459 ครั้ง

ธนาคารออมสิน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 352 ครั้ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

41 เล่ม

จำนวนการอ่าน 33,236 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,604 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 461 ครั้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 94 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 94 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,037 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,396 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 285 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

724 เล่ม

จำนวนการอ่าน 607,102 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,788 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,479 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,239 ครั้ง

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,324 ครั้ง

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 839 ครั้ง

มูลนิธิชัยพัฒนา

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,981 ครั้ง

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,355 ครั้ง

มูลนิธิสวิตา

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,564 ครั้ง

มูลนิธิอานันทมหิดล

51 เล่ม

จำนวนการอ่าน 54,095 ครั้ง

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 860 ครั้ง

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,198 ครั้ง

มูลนิธิโครงการหลวง

146 เล่ม

จำนวนการอ่าน 46,728 ครั้ง

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 406 ครั้ง

ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,474 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 308 ครั้ง

สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)

22 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,390 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,824 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

13 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,387 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

37 เล่ม

จำนวนการอ่าน 14,104 ครั้ง

สมาคมกล้วยไม้บางเขน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,890 ครั้ง

สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,314 ครั้ง

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,186 ครั้ง

สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,094 ครั้ง

สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 190 ครั้ง

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 321 ครั้ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

32 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,081 ครั้ง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,068 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 202 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 24,009 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

64 เล่ม

จำนวนการอ่าน 25,463 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

18 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,874 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,146 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,641 ครั้ง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,554 ครั้ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 456 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 เล่ม

จำนวนการอ่าน 14,289 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,416 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,417 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 423 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 106 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,257 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,522 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,110 ครั้ง

สำนักพระราชวัง

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,318 ครั้ง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,979 ครั้ง

สำนักวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 205 ครั้ง

สำนักสวัสดิการสังคม

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 788 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

32 เล่ม

จำนวนการอ่าน 44,395 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

59 เล่ม

จำนวนการอ่าน 47,632 ครั้ง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 348 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบล

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,459 ครั้ง

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 136 ครั้ง

เคหการเกษตร

24 เล่ม

จำนวนการอ่าน 16,118 ครั้ง

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,343 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ