รายชื่อหนังสือตามหน่วยงานจัดพิมพ์

International Tropical Timber Organization (ITTO)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 670 ครั้ง

Japan Association for Mangroves (JAM)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 670 ครั้ง

National Mangrove Committee of Thailand (Thai NATMANCOM NRCT)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 670 ครั้ง

กรมการข้าว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 34,069 ครั้ง

กรมการค้าภายใน

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,805 ครั้ง

กรมการฝึกหักครู

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 598 ครั้ง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 719 ครั้ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 427 ครั้ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 999 ครั้ง

กรมประมง

87 เล่ม

จำนวนการอ่าน 89,924 ครั้ง

กรมปศุสัตว์

120 เล่ม

จำนวนการอ่าน 195,606 ครั้ง

กรมป่าไม้

14 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,249 ครั้ง

กรมพัฒนาที่ดิน

27 เล่ม

จำนวนการอ่าน 20,824 ครั้ง

กรมวิชาการ

254 เล่ม

จำนวนการอ่าน 298,412 ครั้ง

กรมวิชาการเกษตร

252 เล่ม

จำนวนการอ่าน 297,288 ครั้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร

214 เล่ม

จำนวนการอ่าน 210,947 ครั้ง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,635 ครั้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 28,751 ครั้ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 425 ครั้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 169 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 17,123 ครั้ง

กลุ่มหนังสือเกษตร

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 5,266 ครั้ง

กองทุนศาสตราจารย์ระพี สาคริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,408 ครั้ง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 49 ครั้ง

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 808 ครั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 45 ครั้ง

ชมรมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,465 ครั้ง

ธนาคารออมสิน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 357 ครั้ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

41 เล่ม

จำนวนการอ่าน 33,404 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,616 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 464 ครั้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 94 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 94 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,041 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,405 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 288 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

746 เล่ม

จำนวนการอ่าน 625,312 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,805 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,480 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,245 ครั้ง

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,400 ครั้ง

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 840 ครั้ง

มูลนิธิชัยพัฒนา

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,998 ครั้ง

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,377 ครั้ง

มูลนิธิสวิตา

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,572 ครั้ง

มูลนิธิอานันทมหิดล

51 เล่ม

จำนวนการอ่าน 54,422 ครั้ง

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 865 ครั้ง

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,198 ครั้ง

มูลนิธิโครงการหลวง

146 เล่ม

จำนวนการอ่าน 47,097 ครั้ง

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 408 ครั้ง

ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,477 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 310 ครั้ง

สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)

22 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,440 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,833 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

13 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,449 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

37 เล่ม

จำนวนการอ่าน 14,252 ครั้ง

สมาคมกล้วยไม้บางเขน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,892 ครั้ง

สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,318 ครั้ง

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,215 ครั้ง

สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,118 ครั้ง

สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 191 ครั้ง

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 322 ครั้ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

32 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,187 ครั้ง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,095 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 221 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 24,025 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

64 เล่ม

จำนวนการอ่าน 25,914 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

20 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,943 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,146 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,673 ครั้ง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,561 ครั้ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 465 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 เล่ม

จำนวนการอ่าน 14,430 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,436 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,435 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 564 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 106 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,271 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,526 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,111 ครั้ง

สำนักพระราชวัง

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,341 ครั้ง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,012 ครั้ง

สำนักวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 207 ครั้ง

สำนักสวัสดิการสังคม

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 798 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

32 เล่ม

จำนวนการอ่าน 44,496 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

59 เล่ม

จำนวนการอ่าน 48,010 ครั้ง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 354 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบล

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,468 ครั้ง

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 136 ครั้ง

เคหการเกษตร

24 เล่ม

จำนวนการอ่าน 16,238 ครั้ง

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,352 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ