รายชื่อหนังสือตามหน่วยงานจัดพิมพ์

International Tropical Timber Organization (ITTO)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 665 ครั้ง

Japan Association for Mangroves (JAM)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 665 ครั้ง

National Mangrove Committee of Thailand (Thai NATMANCOM NRCT)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 665 ครั้ง

กรมการข้าว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 33,184 ครั้ง

กรมการค้าภายใน

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,722 ครั้ง

กรมการฝึกหักครู

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 584 ครั้ง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 699 ครั้ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 379 ครั้ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 994 ครั้ง

กรมประมง

87 เล่ม

จำนวนการอ่าน 84,084 ครั้ง

กรมปศุสัตว์

119 เล่ม

จำนวนการอ่าน 190,868 ครั้ง

กรมป่าไม้

14 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,391 ครั้ง

กรมพัฒนาที่ดิน

27 เล่ม

จำนวนการอ่าน 20,573 ครั้ง

กรมวิชาการ

252 เล่ม

จำนวนการอ่าน 290,429 ครั้ง

กรมวิชาการเกษตร

250 เล่ม

จำนวนการอ่าน 289,317 ครั้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร

214 เล่ม

จำนวนการอ่าน 206,955 ครั้ง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,425 ครั้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 28,598 ครั้ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 423 ครั้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 155 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 16,205 ครั้ง

กลุ่มหนังสือเกษตร

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,907 ครั้ง

กองทุนศาสตราจารย์ระพี สาคริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,405 ครั้ง

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 804 ครั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 30 ครั้ง

ชมรมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,418 ครั้ง

ธนาคารออมสิน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 325 ครั้ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

41 เล่ม

จำนวนการอ่าน 32,657 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,533 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 456 ครั้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 93 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 93 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,018 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,318 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 222 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

675 เล่ม

จำนวนการอ่าน 561,230 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,404 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,378 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,188 ครั้ง

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 เล่ม

จำนวนการอ่าน 17,919 ครั้ง

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 827 ครั้ง

มูลนิธิชัยพัฒนา

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,746 ครั้ง

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,285 ครั้ง

มูลนิธิสวิตา

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,522 ครั้ง

มูลนิธิอานันทมหิดล

51 เล่ม

จำนวนการอ่าน 52,722 ครั้ง

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 794 ครั้ง

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,195 ครั้ง

มูลนิธิโครงการหลวง

143 เล่ม

จำนวนการอ่าน 40,561 ครั้ง

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 403 ครั้ง

ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,418 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 291 ครั้ง

สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)

22 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,930 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,509 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,013 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,462 ครั้ง

สมาคมกล้วยไม้บางเขน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,880 ครั้ง

สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,264 ครั้ง

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,056 ครั้ง

สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 975 ครั้ง

สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 184 ครั้ง

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 284 ครั้ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,272 ครั้ง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,913 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 68 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 23,466 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

64 เล่ม

จำนวนการอ่าน 20,266 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

18 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,467 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,144 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,483 ครั้ง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,455 ครั้ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 436 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,639 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,331 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,330 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 378 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 104 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,202 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,499 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,106 ครั้ง

สำนักพระราชวัง

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,016 ครั้ง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,826 ครั้ง

สำนักวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 196 ครั้ง

สำนักสวัสดิการสังคม

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 732 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

32 เล่ม

จำนวนการอ่าน 43,926 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

58 เล่ม

จำนวนการอ่าน 45,578 ครั้ง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 243 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบล

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,439 ครั้ง

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 119 ครั้ง

เคหการเกษตร

24 เล่ม

จำนวนการอ่าน 15,434 ครั้ง

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,311 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ