รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 285,214 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 146,204 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

71 เล่ม

จำนวนการอ่าน 124,423 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,251 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

333 เล่ม

จำนวนการอ่าน 270,916 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,978 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 23,237 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,784 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

115 เล่ม

จำนวนการอ่าน 99,406 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

647 เล่ม

จำนวนการอ่าน 638,878 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

99 เล่ม

จำนวนการอ่าน 75,574 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

50 เล่ม

จำนวนการอ่าน 63,926 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

175 เล่ม

จำนวนการอ่าน 92,620 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

222 เล่ม

จำนวนการอ่าน 193,877 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 43,651 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,037 ครั้ง

การทำป่าไม้

26 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,290 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

120 เล่ม

จำนวนการอ่าน 128,452 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,024 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 147,846 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ