รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 269,982 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 139,334 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 118,056 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,727 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

308 เล่ม

จำนวนการอ่าน 241,893 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,543 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 21,521 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,502 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

119 เล่ม

จำนวนการอ่าน 96,603 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

630 เล่ม

จำนวนการอ่าน 596,287 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 69,613 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

50 เล่ม

จำนวนการอ่าน 59,202 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

159 เล่ม

จำนวนการอ่าน 81,621 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

208 เล่ม

จำนวนการอ่าน 182,363 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

24 เล่ม

จำนวนการอ่าน 41,909 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,818 ครั้ง

การทำป่าไม้

20 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,148 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

121 เล่ม

จำนวนการอ่าน 126,871 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,299 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 138,561 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ