หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “หนังสือของพ่อ” เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมจากหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ พระราชดำรัส และโครงการพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ และเจ้าของผลงานที่อนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน เพื่อเผยแพร่และให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ต้องการหาความรู้ ให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงองค์ความรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ของประเทศไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา
 
 
หนังสือของพ่อ
     
 
   
   
   
   
 

พบ 151 เล่ม หน้าที่ / 8

 
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดทำโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์