รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

91 เล่ม

จำนวนการอ่าน 256,896 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

94 เล่ม

จำนวนการอ่าน 130,583 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 110,201 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,527 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

267 เล่ม

จำนวนการอ่าน 216,252 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,390 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 17,851 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,917 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 85,428 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

600 เล่ม

จำนวนการอ่าน 534,149 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 54,894 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

40 เล่ม

จำนวนการอ่าน 51,167 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

131 เล่ม

จำนวนการอ่าน 67,568 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

206 เล่ม

จำนวนการอ่าน 162,651 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

18 เล่ม

จำนวนการอ่าน 38,325 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,350 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,533 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

114 เล่ม

จำนวนการอ่าน 113,891 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 954 ครั้ง

อารักขาพืช

171 เล่ม

จำนวนการอ่าน 119,596 ครั้ง