รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

91 เล่ม

จำนวนการอ่าน 253,992 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

94 เล่ม

จำนวนการอ่าน 128,922 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 108,590 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,214 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

264 เล่ม

จำนวนการอ่าน 212,251 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,367 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 17,270 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,795 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 84,144 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

594 เล่ม

จำนวนการอ่าน 524,816 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

93 เล่ม

จำนวนการอ่าน 53,345 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

40 เล่ม

จำนวนการอ่าน 50,710 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

126 เล่ม

จำนวนการอ่าน 65,775 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

191 เล่ม

จำนวนการอ่าน 159,778 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

18 เล่ม

จำนวนการอ่าน 37,958 ครั้ง

มลภาวะ

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,278 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,310 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

112 เล่ม

จำนวนการอ่าน 111,934 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 940 ครั้ง

อารักขาพืช

171 เล่ม

จำนวนการอ่าน 116,139 ครั้ง