รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

91 เล่ม

จำนวนการอ่าน 257,764 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 131,129 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 110,659 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,614 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

269 เล่ม

จำนวนการอ่าน 217,609 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,397 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 17,944 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,950 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 85,972 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

601 เล่ม

จำนวนการอ่าน 538,250 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 55,628 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

40 เล่ม

จำนวนการอ่าน 51,304 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

132 เล่ม

จำนวนการอ่าน 68,277 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

206 เล่ม

จำนวนการอ่าน 164,130 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 38,454 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,387 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,561 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

114 เล่ม

จำนวนการอ่าน 114,530 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 960 ครั้ง

อารักขาพืช

171 เล่ม

จำนวนการอ่าน 120,583 ครั้ง