รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

91 เล่ม

จำนวนการอ่าน 258,335 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 131,378 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 110,895 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,662 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

269 เล่ม

จำนวนการอ่าน 218,244 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,400 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,014 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,955 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 86,326 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

601 เล่ม

จำนวนการอ่าน 539,960 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 55,912 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

40 เล่ม

จำนวนการอ่าน 51,461 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

134 เล่ม

จำนวนการอ่าน 68,574 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

206 เล่ม

จำนวนการอ่าน 164,801 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 38,510 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,396 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,602 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

114 เล่ม

จำนวนการอ่าน 114,733 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 968 ครั้ง

อารักขาพืช

171 เล่ม

จำนวนการอ่าน 121,475 ครั้ง