รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 262,562 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 133,648 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 113,253 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,947 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

293 เล่ม

จำนวนการอ่าน 225,758 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,436 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 19,336 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,017 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

118 เล่ม

จำนวนการอ่าน 89,443 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

629 เล่ม

จำนวนการอ่าน 560,310 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 58,288 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 55,972 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

156 เล่ม

จำนวนการอ่าน 72,019 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

207 เล่ม

จำนวนการอ่าน 169,608 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

22 เล่ม

จำนวนการอ่าน 39,357 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,479 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,979 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

117 เล่ม

จำนวนการอ่าน 117,219 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,147 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 127,779 ครั้ง

feedback