รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

91 เล่ม

จำนวนการอ่าน 258,703 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 131,600 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 111,090 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,696 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

269 เล่ม

จำนวนการอ่าน 218,769 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,401 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,064 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,969 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 86,516 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

602 เล่ม

จำนวนการอ่าน 541,381 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 56,154 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

40 เล่ม

จำนวนการอ่าน 51,563 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

135 เล่ม

จำนวนการอ่าน 68,900 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

206 เล่ม

จำนวนการอ่าน 165,260 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 38,546 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,403 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,639 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

114 เล่ม

จำนวนการอ่าน 114,956 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 970 ครั้ง

อารักขาพืช

171 เล่ม

จำนวนการอ่าน 122,216 ครั้ง