รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

91 เล่ม

จำนวนการอ่าน 259,152 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 131,893 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 111,312 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,721 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

277 เล่ม

จำนวนการอ่าน 219,293 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,402 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

24 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,117 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,978 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 86,785 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

608 เล่ม

จำนวนการอ่าน 542,625 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 56,316 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

40 เล่ม

จำนวนการอ่าน 51,659 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

137 เล่ม

จำนวนการอ่าน 69,216 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

207 เล่ม

จำนวนการอ่าน 165,605 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 38,598 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,424 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,681 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

114 เล่ม

จำนวนการอ่าน 115,163 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 998 ครั้ง

อารักขาพืช

171 เล่ม

จำนวนการอ่าน 122,727 ครั้ง