รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 260,097 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 132,365 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 111,838 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,813 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

284 เล่ม

จำนวนการอ่าน 221,118 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,414 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,554 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,988 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

113 เล่ม

จำนวนการอ่าน 87,735 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

628 เล่ม

จำนวนการอ่าน 548,699 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 56,862 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

47 เล่ม

จำนวนการอ่าน 53,703 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

145 เล่ม

จำนวนการอ่าน 70,124 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

207 เล่ม

จำนวนการอ่าน 167,138 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

20 เล่ม

จำนวนการอ่าน 38,863 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,442 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,777 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

116 เล่ม

จำนวนการอ่าน 115,798 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,041 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 124,968 ครั้ง

feedback