รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

91 เล่ม

จำนวนการอ่าน 255,065 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

94 เล่ม

จำนวนการอ่าน 129,500 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 109,158 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,349 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

265 เล่ม

จำนวนการอ่าน 213,687 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,374 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 17,483 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,821 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

97 เล่ม

จำนวนการอ่าน 84,610 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

594 เล่ม

จำนวนการอ่าน 528,118 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

93 เล่ม

จำนวนการอ่าน 53,865 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

40 เล่ม

จำนวนการอ่าน 50,895 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

127 เล่ม

จำนวนการอ่าน 66,395 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

192 เล่ม

จำนวนการอ่าน 160,780 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

18 เล่ม

จำนวนการอ่าน 38,098 ครั้ง

มลภาวะ

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,293 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,412 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

112 เล่ม

จำนวนการอ่าน 112,562 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 946 ครั้ง

อารักขาพืช

171 เล่ม

จำนวนการอ่าน 117,607 ครั้ง