รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 260,645 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 132,625 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 112,185 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,834 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

284 เล่ม

จำนวนการอ่าน 222,057 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,419 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,746 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,994 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

118 เล่ม

จำนวนการอ่าน 88,123 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

628 เล่ม

จำนวนการอ่าน 550,959 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 57,279 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

47 เล่ม

จำนวนการอ่าน 54,648 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

145 เล่ม

จำนวนการอ่าน 70,603 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

207 เล่ม

จำนวนการอ่าน 167,792 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

20 เล่ม

จำนวนการอ่าน 38,933 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,455 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,824 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

116 เล่ม

จำนวนการอ่าน 116,098 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,052 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 125,886 ครั้ง

feedback