รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 259,533 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 132,120 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 111,576 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,776 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

284 เล่ม

จำนวนการอ่าน 220,176 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,405 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,256 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,984 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

113 เล่ม

จำนวนการอ่าน 87,110 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

628 เล่ม

จำนวนการอ่าน 546,035 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 56,544 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

46 เล่ม

จำนวนการอ่าน 51,859 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

145 เล่ม

จำนวนการอ่าน 69,621 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

207 เล่ม

จำนวนการอ่าน 166,380 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 38,643 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,431 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,719 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

116 เล่ม

จำนวนการอ่าน 115,465 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,026 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 123,607 ครั้ง