รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 261,648 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 133,259 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 112,799 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,895 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

290 เล่ม

จำนวนการอ่าน 224,299 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,428 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 19,051 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,003 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

118 เล่ม

จำนวนการอ่าน 88,900 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

628 เล่ม

จำนวนการอ่าน 557,140 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 57,778 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 55,414 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

145 เล่ม

จำนวนการอ่าน 71,367 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

207 เล่ม

จำนวนการอ่าน 168,781 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

20 เล่ม

จำนวนการอ่าน 39,177 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,468 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,889 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

117 เล่ม

จำนวนการอ่าน 116,572 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,124 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 126,859 ครั้ง

feedback