รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95 เล่ม

จำนวนการอ่าน 262,288 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

96 เล่ม

จำนวนการอ่าน 133,514 ครั้ง

เกษตรทฤษฎีใหม่

70 เล่ม

จำนวนการอ่าน 113,104 ครั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์

15 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,921 ครั้ง

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และสังคมวิทยาชนบท

290 เล่ม

จำนวนการอ่าน 225,315 ครั้ง

โภชนาการของมนุษย์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,434 ครั้ง

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 19,254 ครั้ง

การบริหาร และการออกกฎหมาย

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,013 ครั้ง

การเกษตรทั่วไป

118 เล่ม

จำนวนการอ่าน 89,261 ครั้ง

พืชศาสตร์ และการผลิต

628 เล่ม

จำนวนการอ่าน 559,446 ครั้ง

การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 58,173 ครั้ง

การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 55,808 ครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

145 เล่ม

จำนวนการอ่าน 71,755 ครั้ง

สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

207 เล่ม

จำนวนการอ่าน 169,319 ครั้ง

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

20 เล่ม

จำนวนการอ่าน 39,323 ครั้ง

มลภาวะ

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,477 ครั้ง

การทำป่าไม้

19 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,937 ครั้ง

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

117 เล่ม

จำนวนการอ่าน 117,019 ครั้ง

ระเบียบวิธีวิจัย

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,142 ครั้ง

อารักขาพืช

172 เล่ม

จำนวนการอ่าน 127,467 ครั้ง

feedback