รายชื่อหนังสือตามหน่วยงานจัดพิมพ์

International Tropical Timber Organization (ITTO)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 599 ครั้ง

Japan Association for Mangroves (JAM)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 599 ครั้ง

National Mangrove Committee of Thailand (Thai NATMANCOM NRCT)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 599 ครั้ง

กรมการข้าว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 29,979 ครั้ง

กรมการค้าภายใน

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 884 ครั้ง

กรมการฝึกหักครู

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 505 ครั้ง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 592 ครั้ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 142 ครั้ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 922 ครั้ง

กรมประมง

87 เล่ม

จำนวนการอ่าน 64,662 ครั้ง

กรมปศุสัตว์

115 เล่ม

จำนวนการอ่าน 177,815 ครั้ง

กรมป่าไม้

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,627 ครั้ง

กรมพัฒนาที่ดิน

25 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,668 ครั้ง

กรมวิชาการ

243 เล่ม

จำนวนการอ่าน 260,566 ครั้ง

กรมวิชาการเกษตร

241 เล่ม

จำนวนการอ่าน 259,573 ครั้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร

213 เล่ม

จำนวนการอ่าน 184,112 ครั้ง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,684 ครั้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 30,431 ครั้ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 359 ครั้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 509 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

18 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,167 ครั้ง

กลุ่มหนังสือเกษตร

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,208 ครั้ง

กองทุนศาสตราจารย์ระพี สาคริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 909 ครั้ง

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมปฐพีวิทยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 244 ครั้ง

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 729 ครั้ง

ชมรมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,305 ครั้ง

ธนาคารออมสิน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 241 ครั้ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

37 เล่ม

จำนวนการอ่าน 29,280 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 5,982 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 306 ครั้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 37 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 37 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 12,704 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,049 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 102 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

610 เล่ม

จำนวนการอ่าน 477,434 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 432 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,249 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,888 ครั้ง

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 เล่ม

จำนวนการอ่าน 16,571 ครั้ง

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 773 ครั้ง

มูลนิธิชัยพัฒนา

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,741 ครั้ง

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 871 ครั้ง

มูลนิธิสวิตา

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,248 ครั้ง

มูลนิธิอานันทมหิดล

51 เล่ม

จำนวนการอ่าน 47,595 ครั้ง

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 559 ครั้ง

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,136 ครั้ง

มูลนิธิโครงการหลวง

25 เล่ม

จำนวนการอ่าน 20,704 ครั้ง

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยเบศร

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,883 ครั้ง

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 334 ครั้ง

ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,916 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 162 ครั้ง

สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,421 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,233 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,614 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,290 ครั้ง

สมาคมกล้วยไม้บางเขน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,767 ครั้ง

สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,175 ครั้ง

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,644 ครั้ง

สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 456 ครั้ง

สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 114 ครั้ง

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 170 ครั้ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

30 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,930 ครั้ง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,125 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 22,426 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

63 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,722 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,103 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,092 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,849 ครั้ง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,212 ครั้ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 128 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,898 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,570 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,741 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 137 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 54 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,885 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,217 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,037 ครั้ง

สำนักพระราชวัง

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 433 ครั้ง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,268 ครั้ง

สำนักวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 122 ครั้ง

สำนักสวัสดิการสังคม

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 211 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

32 เล่ม

จำนวนการอ่าน 41,097 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

57 เล่ม

จำนวนการอ่าน 38,821 ครั้ง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 110 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบล

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,267 ครั้ง

เคหการเกษตร

24 เล่ม

จำนวนการอ่าน 12,557 ครั้ง