รายชื่อหนังสือตามหน่วยงานจัดพิมพ์

International Tropical Timber Organization (ITTO)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 604 ครั้ง

Japan Association for Mangroves (JAM)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 604 ครั้ง

National Mangrove Committee of Thailand (Thai NATMANCOM NRCT)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 604 ครั้ง

กรมการข้าว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 30,563 ครั้ง

กรมการค้าภายใน

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,005 ครั้ง

กรมการฝึกหักครู

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 516 ครั้ง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 598 ครั้ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 143 ครั้ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 937 ครั้ง

กรมประมง

87 เล่ม

จำนวนการอ่าน 66,916 ครั้ง

กรมปศุสัตว์

116 เล่ม

จำนวนการอ่าน 180,058 ครั้ง

กรมป่าไม้

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,675 ครั้ง

กรมพัฒนาที่ดิน

27 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,894 ครั้ง

กรมวิชาการ

250 เล่ม

จำนวนการอ่าน 266,412 ครั้ง

กรมวิชาการเกษตร

248 เล่ม

จำนวนการอ่าน 265,411 ครั้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร

213 เล่ม

จำนวนการอ่าน 187,034 ครั้ง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,757 ครั้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 30,485 ครั้ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 373 ครั้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 514 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 12,593 ครั้ง

กลุ่มหนังสือเกษตร

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,363 ครั้ง

กองทุนศาสตราจารย์ระพี สาคริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,275 ครั้ง

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมปฐพีวิทยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 286 ครั้ง

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 737 ครั้ง

ชมรมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,323 ครั้ง

ธนาคารออมสิน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 248 ครั้ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

37 เล่ม

จำนวนการอ่าน 29,658 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,024 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 319 ครั้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 40 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 40 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 12,738 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,076 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 115 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

620 เล่ม

จำนวนการอ่าน 494,256 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 638 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,261 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,956 ครั้ง

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 เล่ม

จำนวนการอ่าน 16,770 ครั้ง

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 774 ครั้ง

มูลนิธิชัยพัฒนา

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,943 ครั้ง

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 972 ครั้ง

มูลนิธิสวิตา

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,289 ครั้ง

มูลนิธิอานันทมหิดล

51 เล่ม

จำนวนการอ่าน 48,147 ครั้ง

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 595 ครั้ง

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,142 ครั้ง

มูลนิธิโครงการหลวง

94 เล่ม

จำนวนการอ่าน 24,806 ครั้ง

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยเบศร

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,915 ครั้ง

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 340 ครั้ง

ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,956 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 172 ครั้ง

สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,655 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,267 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,001 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,528 ครั้ง

สมาคมกล้วยไม้บางเขน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,818 ครั้ง

สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,184 ครั้ง

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,676 ครั้ง

สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 599 ครั้ง

สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 123 ครั้ง

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 181 ครั้ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

30 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,298 ครั้ง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,266 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 22,506 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

64 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,998 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

14 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,347 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,094 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,917 ครั้ง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,240 ครั้ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 133 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,293 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,685 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,811 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 216 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 55 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,934 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,235 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,046 ครั้ง

สำนักพระราชวัง

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 577 ครั้ง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,396 ครั้ง

สำนักวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 124 ครั้ง

สำนักสวัสดิการสังคม

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 327 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

32 เล่ม

จำนวนการอ่าน 41,471 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

58 เล่ม

จำนวนการอ่าน 39,888 ครั้ง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 133 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบล

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,309 ครั้ง

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 28 ครั้ง

เคหการเกษตร

24 เล่ม

จำนวนการอ่าน 12,971 ครั้ง

feedback