รายชื่อหนังสือตามหน่วยงานจัดพิมพ์

International Tropical Timber Organization (ITTO)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 605 ครั้ง

Japan Association for Mangroves (JAM)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 605 ครั้ง

National Mangrove Committee of Thailand (Thai NATMANCOM NRCT)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 605 ครั้ง

กรมการข้าว

29 เล่ม

จำนวนการอ่าน 30,685 ครั้ง

กรมการค้าภายใน

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,023 ครั้ง

กรมการฝึกหักครู

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 516 ครั้ง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 598 ครั้ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 143 ครั้ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 937 ครั้ง

กรมประมง

87 เล่ม

จำนวนการอ่าน 67,456 ครั้ง

กรมปศุสัตว์

116 เล่ม

จำนวนการอ่าน 180,335 ครั้ง

กรมป่าไม้

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,687 ครั้ง

กรมพัฒนาที่ดิน

27 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,913 ครั้ง

กรมวิชาการ

250 เล่ม

จำนวนการอ่าน 267,168 ครั้ง

กรมวิชาการเกษตร

248 เล่ม

จำนวนการอ่าน 266,167 ครั้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร

213 เล่ม

จำนวนการอ่าน 187,400 ครั้ง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,763 ครั้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 30,497 ครั้ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 374 ครั้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 515 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

28 เล่ม

จำนวนการอ่าน 12,822 ครั้ง

กลุ่มหนังสือเกษตร

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,379 ครั้ง

กองทุนศาสตราจารย์ระพี สาคริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,327 ครั้ง

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมปฐพีวิทยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 300 ครั้ง

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 738 ครั้ง

ชมรมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,325 ครั้ง

ธนาคารออมสิน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 250 ครั้ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

37 เล่ม

จำนวนการอ่าน 29,703 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,028 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 319 ครั้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 40 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 40 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 12,740 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 9,084 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกริก

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 116 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

620 เล่ม

จำนวนการอ่าน 496,525 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 665 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,262 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,960 ครั้ง

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 เล่ม

จำนวนการอ่าน 16,796 ครั้ง

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 774 ครั้ง

มูลนิธิชัยพัฒนา

9 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,978 ครั้ง

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,007 ครั้ง

มูลนิธิสวิตา

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,295 ครั้ง

มูลนิธิอานันทมหิดล

51 เล่ม

จำนวนการอ่าน 48,226 ครั้ง

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 599 ครั้ง

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,142 ครั้ง

มูลนิธิโครงการหลวง

94 เล่ม

จำนวนการอ่าน 25,320 ครั้ง

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยเบศร

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,993 ครั้ง

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 341 ครั้ง

ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,960 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 172 ครั้ง

สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)

23 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,706 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,273 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,035 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,574 ครั้ง

สมาคมกล้วยไม้บางเขน

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,828 ครั้ง

สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,184 ครั้ง

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,679 ครั้ง

สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 634 ครั้ง

สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 123 ครั้ง

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 189 ครั้ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

30 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,372 ครั้ง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

6 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,303 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 22,516 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

64 เล่ม

จำนวนการอ่าน 11,453 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

14 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,365 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,094 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

8 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,936 ครั้ง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,242 ครั้ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 135 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 เล่ม

จำนวนการอ่าน 10,500 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,707 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,823 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 226 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 55 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,943 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,236 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,048 ครั้ง

สำนักพระราชวัง

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 609 ครั้ง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,407 ครั้ง

สำนักวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 124 ครั้ง

สำนักสวัสดิการสังคม

7 เล่ม

จำนวนการอ่าน 328 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

32 เล่ม

จำนวนการอ่าน 41,515 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

58 เล่ม

จำนวนการอ่าน 40,053 ครั้ง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 134 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบล

2 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,309 ครั้ง

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

1 เล่ม

จำนวนการอ่าน 31 ครั้ง

เคหการเกษตร

24 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,033 ครั้ง

feedback