การเพาะเลี้ยงปลาดุก: หลักการและแนวปฏิบัติ(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง :การเพาะเลี้ยงปลาดุก: หลักการและแนวปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่ง :วิทย์ ธารชลานุกิจ
เวียง เชื้อโพธิ์หัก
ประวิทย์ สุรนีรนาถ
อุทัยรัตน์ ณ นคร
ปีที่จัดพิมพ์ :2530
หน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
windows live messenger
limewire indir