ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง :ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ชื่อผู้แต่ง :สุพรรษา ศรีมณี
ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์
วิสากรณ์ สุขยานุดิษฐ
นิธิวดี อรัญอนุรักษ์
ปีที่จัดพิมพ์ :2548
หน่วยงาน :กรมส่งเสริมการเกษตร
windows live messenger
limewire indir