โรคยางพาราที่พบในประเทศไทย: เอกสารวิชาการที่ 1/2544(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง :โรคยางพาราที่พบในประเทศไทย: เอกสารวิชาการที่ 1/2544
ชื่อผู้แต่ง :ประภา พัฒนกุล
มนัส ลีเชวงวงศ์
อุไร จันทรประทิน
นริสา จันทร์เรือง
อารมณ์ โรจน์สุจิตร
พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์
ปีที่จัดพิมพ์ :2544
หน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร
windows live messenger
limewire indir