ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓-๒๕๔๙ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง :ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓-๒๕๔๙ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้แต่ง :-
ปีที่จัดพิมพ์ :2550
หน่วยงาน :สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
windows live messenger
limewire indir