ธ.ค.21

สำนักหอสมุด รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554

สำนักงาน ก.พ.ร. โดย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะ เวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน พิจารณาผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกระบวนงานที่เสนอขอรับรางวัลคุณภาพ การให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554 มีมติให้ ผลงาน “การเรียนรู้ด้านเกษตรผ่าน e-book” ของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน

สำนักหอสมุด โดยศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงคุณค่าของหนังสือด้านการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินงานร่วมกับสำนักพิมพ์ มก. และหน่วยความความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย รวมทั้งหน่วยงานและเจ้าของผลงานที่ยินดีเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เป็นคลังความ รู้สนับสนุนการเรียนการสอนของโครงการพระดาบส และสาขาวิชาเกษตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร ยังเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่มีการสร้างและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็น เวลาอันยาวนานของการเกษตรไทย ให้คงอยู่เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลฯ ให้แก่ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

windows live messenger
limewire indir