ธ.ค.01

พิธีเปิดบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีท่านรองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีกำหนดการดังนี้

13:00 - 13.30 น. ลงทะเบียน
13:30 - 13:45 น. สาธิตระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรฯ
13.45 - 14.00 น. พิธีเปิด กล่าวรายงาน โดยประธานคณะอนุกรรมการศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ พิธีเปิด โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14:00 - 15:00 น. พิธีมอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรให้โครงการลูกพระดาบส มูลนิธิพระดาบส ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือ รับมอบโดย ผู้อำนวยการโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ พิธีมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับหน่วยงานความร่วมมือและเจ้าของหนังสือที่เข้าร่วมโครงการ ถ่ายภาพร่วมกัน
15:00 - 15:30 น. การเสวนาเรื่อง "จากใจคนทำหนังสือ จากกระดาษสู่อิเล็กทรอนิกส์" โดย
ศ.ดร. ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ประธานกรรมการบริหาร สำนักพิมพ์ มก.
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.
คุณเปรม ณ สงขลา บรรณาธิการบริหารวารสารเคหการเกษตร
ดำเนินรายการโดย คุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์
15.30 - 16.00 น. ชมนิทรรศการ และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน บริเวณส่วนนิทรรศการ ชั้น 3
Powered by RS Web Solutions

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

windows live messenger
limewire indir