ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ค.01

เปิดให้บริการ 999 เล่ม หนังสือด้านการเกษตร

เปิดให้บริการแล้ว หนังสือ 999 เล่ม จาก 99 เล่ม พร้อมทั้งการปรับปรุงเว็บเพื่อการรองรับการให้บริการหนังสือที่มีมากถึง 999 เล่ม สามารถเลือกอ่านได้อย่างหลากหลาย ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านเข้ามาหาหนังสือที่ชอบ อ่านหนังสือที่โปรดกันได้ ฟรี ที่เดิมครับ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ.ค.01

พิธีเปิดบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีท่านรองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีกำหนดการดังนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ.ค.21

สำนักหอสมุด รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554

สำนักงาน ก.พ.ร. โดย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะ เวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน พิจารณาผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกระบวนงานที่เสนอขอรับรางวัลคุณภาพ การให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554 มีมติให้ ผลงาน “การเรียนรู้ด้านเกษตรผ่าน e-book” ของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

windows live messenger
limewire indir