หน่วยงานร่วมดำเนินการ

 1. มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. สภาคณบดีสาขาการเกษตร
 4. สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร
 5. กรมการข้าว
 6. กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
 7. กรมประมง
 8. กรมปศุสัตว์
 9. กรมพัฒนาที่ดิน
 10. กรมวิชาการเกษตร
 11. กรมส่งเสริมการเกษตร
 12. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 13. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 14. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)
 15. สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
 16. วารสารเคหการเกษตร
 17. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 18. สถาบัน ChangeFusion
 19. เจ้าของผลงานที่ยินดีเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

 

windows live messenger
limewire indir