วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  2. เพื่อสร้างฐานความรู้สนับสนุนการเรียน การสอน ในสาขาการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการพระดาบส
  3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้สนใจด้านการเกษตร สามารถศึกษาหาความรู้ได้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  2. อาจารย์และนักเรียนในโครงการพระดาบส และสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ได้โดยสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นสาธารณะในระดับประเทศ

 

windows live messenger
limewire indir