Page 9 - การใช้งานเว็บ Agebook

Basic HTML Version

1.9. สามารถเลื
อกหนั
งสื
อได้
จากเมนู
ย่
อย
รายชื่
อหนั
งสื
อตามปี
พิ
มพ์
จากเมนู
หลั
หนั
งสื
ออิ
เล็
กทรอนิ
กส์
ทาง
ด้
านบนของเว็
บไซต์
จะเป็
นการแบ่
งหนั
งสื
อทั้
งหมดตามปี
พิ
มพ์
ตั้
งแต่
ต่
ากว่
า พ.ศ.2540 จนถึ
งปั
จจุ
บั
น และมี
การบอกจานวนเล่
มของ
แต่
ละปี
พิ
มพ์
พร้
อมทั้
งมี
การแสดงจานวนผู้
อ่
านหนั
งสื
อทั้
งหมดของปี
พิ
มพ์
นั้
น ๆ
คลิ
กเพื่
อกลั
บสู่
หน้
าแสดงปี
พิ
มพ์
ทั้
งหมด
สามารค้
นหาเพิ่
มเติ
มใน
ปี
พิ
มพ์
นั้
น ๆ ได้