Page 2 - การใช้งานเว็บ Agebook

Basic HTML Version

1.2. สามาค้
นหาบนชั้
นหนั
งสื
อได้
ด้
วยเมนู
ด้
านซ้
ายนบนของชั้
นหนั
งสื
อ โดยที่
จะมี
ให้
เลื
อกเป็
หน่
วยงาน
และ
หมวด
ซึ่
งในแต่
แบบจะมี
รายการย่
อยให้
เลื
อกได้
อี
ก เมื่
อเลื
อกเสร็
จแล้
วกด
ค้
นหา
ถ้
าต้
องการใส่
คาค้
นเพิ่
มเติ
มให้
ใส่
ที่
ช่
องค้
นหาทางด้
านขวา เมื่
อใส่
เสร็
จแล้
วกด
ค้
นหา
โดยที่
คาค้
นที่
ใส่
นั้
นจะไปค้
นหาในหน่
วยงาน
หรื
อหมวดที่
เลื
อกไว้
แล้
แต่
ถ้
าต้
องการค้
นหาทั้
งหมดให้
ใส่
คาค้
นได้
เลยแล้
วกด
ค้
นหา
โดยไม่
ต้
องเลื
อกรู
ปแบบ จะเป็
นการค้
นหาจากทั้
งหมด
เมื่
อเลื
อกหรื
อค้
นหาแล้
วจะเป็
นการแสดงผลบนชั้
นหนั
งสื
อและแสดงจานวนที่
พบ เมื่
อกดที่
ปกจะเข้
าสู่
หน้
ารายการตั
วเล่