Page 14 - การใช้งานเว็บ Agebook

Basic HTML Version

3. การทาแบบประเมิ
สามารถตอบแบบประเมิ
นได้
2 ทางด้
วยกั
น คื
อจากการที่
ขึ้
popup
ในการเข้
ามาที่
หน้
าแรก และคลิ
กที่
เมนู
แบบ
ประเมิ
จากทางด้
านบนขวาของเว็
บไซต์
ซึ่
งทั้
ง 2 วิ
ธี
นั้
นจะเป็
นแบบประเมิ
นแบบเดี
ยวกั
น ทาการตอบแบบประเมิ
นทั้
งหมดแล้
คลิ
กที่
ส่
งแบบสารวจ
คลิ
กเมื่
อกรอกครบแล้