Page 12 - การใช้งานเว็บ Agebook

Basic HTML Version

2.2. เมนู
ด้
านล่
าง
2.3. การย่
อ/ขยาย สามารถทาได้
ทั้
งการคลิ
กที่
ไอคอนแว่
นขยาย หรื
อดั
บเบิ
ลคลิ
กที่
หน้
าของหนั
งสื
ไปปกหลั
ไปปกหน้
ไปหน้
าถั
ดไป
ไปหน้
าที่
แล้
สไลด์
โชว์
แสดงเต็
มหน้
าจอ
ย่
อ / ขยาย
แสดงสารบั
คลิ
กเพื่
อย่
อ / ขยาย
เพิ่
มขนาด
ลดขนาด
คลิ
กซ้
ายค้
างแล้
เลื่
อนขึ้
นลงได้
ไปหน้
าที่
แล้
ไปหน้
าถั
ดไป