Page 11 - การใช้งานเว็บ Agebook

Basic HTML Version

2. การใช้
หนั
งสื
ออิ
เล็
กทรอนิ
กส์
หลั
งจากที่
ทาการเลื
อกหนั
งสื
อจนได้
เล่
มที่
ต้
องการจะอ่
านแล้
ว เมื่
อคลิ
กที่
หน้
าปกของหนั
งสื
อในหน้
าแสดงรายการตั
วเล่
จะเป็
นการเปิ
ดหนั
งสื
ออิ
เล็
กทรอนิ
กส์
ของเล่
มนั้
นขึ้
นมา ซึ่
งจะมี
วิ
ธี
การใช้
และคาสั่
งต่
าง ๆ ดั
งนี้
2.1. เมนู
ด้
านบน
ค้
นหาคาภายในตั
วเล่
แสดงหน้
าที่
อยู่
/ จานวนหน้
าทั้
งหมด
คลิ
กเพื่
อเปลี่
ยนหน้
คลิ
กเพื่
อเปลี่
ยนหน้