Page 10 - การใช้งานเว็บ Agebook

Basic HTML Version

1.10. สามารถเลื
อกหนั
งสื
อจากชื่
อผู้
แต่
งได้
จากเมนู
ย่
อย
รายชื่
อผู้
แต่
งหนั
งสื
จากเมนู
หลั
หนั
งสื
ออิ
เล็
กทรอนิ
กส์
ทางด้
านบนของเว็
บไซต์
จะเป็
นการแสดงรายชื่
อของผู้
แต่
งหนั
งสื
อทั้
งหมด พร้
อมแสดงจานวนหนั
งสื
อทั้
งหมดของผู้
แต่
งคนนั้
นและ
แสดงจานวนผู้
อ่
านหนั
งสื
อของหนั
งสื
อทั้
งหมดที่
ผู้
แต่
งแต่
งขึ้
สามารถค้
นหาและ
แสดงผลเป็
นชื่
อผู้
แต่
คลิ
กที่
ชื่
อผู้
แต่
งเพื่
อแสดง
รายชื่
อหนั
งสื
อทั้
งหมด
สามารค้
นหาเพิ่
มเติ
มใน
หนั
งสื
อของผู้
แต่
งนั้
น ๆ ได้