นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง:นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดพิมพ์:2549
พิมพ์ครั้งที่:4
ISBN:974-9545-88-5
หน่วยงานจัดพิมพ์:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คำสำคัญ:ในหลวง;เศรษฐกิจพอเพียง;เกษตรทฤษฎีใหม่;การปลูกข้าว;บ่อน้ำ;หลักการ;คำถาม
จำนวนการเปิดอ่าน:2,543 ครั้ง

ถ้าท่านชอบหนังสือเล่มนี้ โปรดกด