การผลิตมังคุดคุณภาพ
(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง:การผลิตมังคุดคุณภาพ
ปีที่จัดพิมพ์:2551
ชื่อผู้แต่ง:รังสรรค์ บูรณมานัส;สุนันทา พ่วงเสมา
จำนวนหน้า:29  หน้า
หน่วยงานจัดพิมพ์:กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร
คำสำคัญ:มังคุด;ผลผลิต;มาตรฐานสินค้า;คุณภาพ;ลักษณะ;การแบ่งชั้นคุณภาพ;การผลิต;การจัดการ;การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว;การตัดแต่งกิ่ง;การใส่ปุ๋ย;การให้น้ำ;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;การดูแลรักษา;การชักนำการออกดอก;การเก็บเกี่ยว;การคัดคุณภาพ;การเก็บรักษา
จำนวนการเปิดอ่าน:544 ครั้ง

ถ้าท่านชอบหนังสือเล่มนี้ โปรดกด