คู่มือการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และวัตถุเคมีการเกษตร: เอกสารวิชาการลำดับที่ 3/2549
(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง:คู่มือการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และวัตถุเคมีการเกษตร: เอกสารวิชาการลำดับที่ 3/2549
ปีที่จัดพิมพ์:2549
ISBN:974-436-567-6
จำนวนหน้า:46  หน้า
หน่วยงานจัดพิมพ์:กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี
คำสำคัญ:ดิน;น้ำ;พืช;ปุ๋ย;วัตถุเคมีเกษตร;การขอรับบริการวิเคราะห์;การตรวจวิเคราะห์;เครื่องมือ;อุปกรณ์;การเก็บตัวอย่าง
จำนวนการเปิดอ่าน:806 ครั้ง

ถ้าท่านชอบหนังสือเล่มนี้ โปรดกด