การจัดการแมลงศัตรูลำไย
(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง:การจัดการแมลงศัตรูลำไย
ปีที่จัดพิมพ์:2550
ชื่อผู้แต่ง:พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล
จำนวนหน้า:53  หน้า
หน่วยงานจัดพิมพ์:กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
คำสำคัญ:ลำไย;แมลงศัตรูพืช;การจัดการแมลงศัตรูพืช;ปัจจัยการระบาด;การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน;การลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช;การผลิต;การตลาด
จำนวนการเปิดอ่าน:744 ครั้ง

ถ้าท่านชอบหนังสือเล่มนี้ โปรดกด