ถั่วแระญี่ปุ่นหรือถั่วเหลืองฝักสด: เอกสารเผยแพร่ อันดับที่ 50
(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง:ถั่วแระญี่ปุ่นหรือถั่วเหลืองฝักสด: เอกสารเผยแพร่ อันดับที่ 50
ปีที่จัดพิมพ์:2538
ชื่อผู้แต่ง:กรุง สีตะธนี;สิริกุล วะสี
หน่วยงานจัดพิมพ์:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (จัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
คำสำคัญ:ถั่วแระญี่ปุ่น;ถั่วเหลืองฝักสด;ความแตกต่าง;พันธุ์;ฤดูปลูก;แหล่งปลูก;การเตรียมแปลง;การปลูก;การปฏิบัติดูแลรักษา;การกำจัดวัชพืช;การใส่ปุ๋ย;การให้นํ้า;แมลงศัตรูพืช;โรคพืช;การป้องกันกำจัด;การเก็บเกี่ยว;การผลิตเมล็ดพันธุ์;ค่าใช้จ่าย;ต้นทุนการผลิต
จำนวนการเปิดอ่าน:723 ครั้ง

ถ้าท่านชอบหนังสือเล่มนี้ โปรดกด