แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สถานภาพ
   นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย เกษตรกร ผู้ประกอบการ อื่น ๆ (ระบุ)
2. หน่วยงานที่ท่านสังกัด
   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ระดับการศึกษา
   ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด
รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
2.1 ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
2.2 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
2.3 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
2.4 ความเป็นประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับ
2.5 ความพึงพอใจภาพรวมในการใช้บริการ

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

โปรดระบุ E-mail ของท่านเพื่อรับข้อมูล ข่าวสาร