การเลี
ยงกบ
/
2
คํ
านํ
เนื
องจากสถานการณ
ความเป
นอยู
ในป
จจุ
บั
นที
มี
อั
ตราประชากรมนุ
ษย
เพิ
มขึ
นๆ
และ
ปริ
มาณความต
องการในการบริ
โภคเพิ
มขึ
นติ
ดตามมากอย
างหลี
กเลี
ยงไม
ได
ขณะเดี
ยวกั
นที
ทรั
พยากรธรรมชาติ
หรื
อแม
แต
ผลผลิ
ตทางการเกษตรลดน
อยลงเป
นไปในลั
กษณะผกผั
โดย
เฉพาะอาชี
พเกษตรกรรมของพี
น
องเกษตรกรที
ต
องอาศั
ยความชุ
มชื
นจากธรรมชาติ
ถึ
75%
นอกจากนั
นแล
วยั
งต
องพบกั
บความผิ
ดหวั
งเมื
อจํ
าหน
ายผลผลิ
ตไม
ได
ราคา
หรื
อถู
กพ
อค
คนกลางกดราคารั
บซื
สิ
งเหล
านี
ล
วนแล
วแต
เป
นต
นเหตุ
ที
ทํ
าให
เกษตรกรต
องขวนขวาย
หาแนวทางในการประกอบอาชี
พใหม
เพื
อเพิ
มรายได
เช
การขุ
ดบ
อเลี
ยงปลา
การเลี
ยงกบ
ฯลฯ
แต
สํ
าหรั
บการเลี
ยงกบนั
ป
จจุ
บั
นเป
นที
น
าสนใจแก
เกษตรกรเป
นอย
างมาก
ทั
งนี
เพราะ
กบเป
นสั
ตว
ที
เลี
ยงง
าย
ใช
เวลาน
อย
ลงทุ
นน
อย
ดู
แลรั
กษาง
าย
และจํ
าหน
ายได
ราคาคุ
กั
บการลงทุ
โดยเฉพาะในป
จจุ
บั
นมี
ตลาดต
างประเทศที
ต
องการสิ
นค
ากบเป
ดกว
างมากขึ
กบนาที
เป
นผลผลิ
ตของเกษตรกรเมื
องไทยจึ
งมี
โอกาสส
งจํ
าหน
ายไปยั
งต
างประเทศมากขึ
นเช
กั
และสาเหตุ
อี
กอย
างหนึ
งที
มี
ผู
หั
นมาเลี
ยงกบกั
นมากขึ
เพราะปริ
มาณกบที
อยู
ตามแหล
ธรรมชาติ
มี
จํ
านวนลดน
อยลงทุ
กที
เนื
องจากแหล
งที
อยู
อาศั
ยของมั
นถู
กเปลี
ยนแปลงเป
นที
อยู
อาศั
ยของมนุ
ษย
รวมทั
งการสร
าง
โรงงานอุ
ตสาหกรรม
การใช
สารพิ
ษกํ
าจั
ดศั
ตรู
พื
การใช
ยา
กํ
าจั
ดวั
ชพื
กํ
าจั
ดปู
นา
ล
วนแล
วแต
มี
ส
วนทํ
าลายพั
นธุ
กบในธรรมชาติ
ให
หมดสิ
นไปแต
ละป
ทั
งนี
รวมทั
งการจั
บกบมาจํ
าหน
ายหรื
อการประกอบอาหาร
โดยไม
มี
การละเว
นกบเล็
กกบน
อย
เป
นการตั
ดหนทางการแพร
พั
นธุ
กบโดยสิ
นเชิ
งอี
กด
วย
แต
ถึ
งกระนั
นก็
ตาม
ผู
เลี
ยงกบหลายราย
ต
องประสบความล
มเหลวในการเพาะเลี
ยงกบอั
นเนื
องจากการไม
เข
าใจการเลี
ยง
โดยเฉพาะไม
เข
าใจในอุ
ปนิ
สั
ยใจคอของกบซึ่
งมี
ความสํ
าคั
ญเพื
อประกอบการเลี
ยงเช
กบมี
นิ
สั
ยดุ
ร
ายและ
ชอบรั
งแกกั
การเลี
ยงกบคละกั
นโดยไม
คั
ดขนาดเท
กั
นในบ
อเดี
ยวกั
เป
นเหตุ
ให
กบใหญ
รั
งแกและกั
ดกิ
นกบเล็
กเป
นอาหาร
หรื
อไม
รู
ว
านิ
สั
ยใจคอของกบเป
นสั
ตว
ที
ชอบอิ
สระเสรี
เมื
สภาพที
เลี
ยงมี
ลั
กษณะโปร
เช
เป
นอวนไนลอนทํ
าให
กบสามารถมองเห็
นทิ
วทั
ศน
ภายนอก
มั
นจะกระตื
อรื
อร
นที
จะดิ
นรนหาทางออกไปสู
โลกภายนอก
โดยจะกระโดดชนอวนไนลอนจน
ปากบาดเจ็
บและเป
นแผล
เป
นเหตุ
ให
ลดการกิ
นอาหารหรื
อถ
าเจ็
บมาก
ถึ
งกั
บกิ
นอาหารไม
ได
เลยก็
มี
อย
างไรก็
ตาม
เอกสารคํ
าแนะนํ
าเรื
องการเลี
ยงกบนี
จะแนะวิ
ธี
การเลี
ยงทั
งแบบกึ
พั
ฒนาและการเลี
ยงแบบพั
ฒนา
ทั้
งนี้
เพื่
อผู
ที่
สนใจจะได
ศึ
กษาวิ
ธี
การเลี้
ยงแต
ละแบบเพื่
อนํ
าไป
ใช
ให
เหมาะสมกั
บพื
นที
ทุ
นทรั
พย
และสิ
งแวดล
อมต
อไป
การเลื
อกสถานที
ที
จะสร
างคอกกบ
หรื
บ
อเลี
ยงกบ
1
.
!
ควรเป
นที่
ที่
อยู
ใกล
บ
าน
สะดวกต
อการดู
แลรั
กษา
และป
องกั
นศั
ตรู
2.
!
เป
นที่
สู
ที
ดอน
เพื
อป
องกั
นนํ
าท
วม
3.
!
พื้
นที่
ราบเสมอ
สะดวกต
อการสร
างคอกและแอ
งนํ
าในคอก
4.
!
ใกล
แหล
งนํ
เพื
อสะดวกต
อการถ
ายเทนํ
5.
!
ให
ห
างจากถนน
เพื
อป
องกั
นเสี
ยงรบกวน
กบจะได
พั
กผ
อนเต็
มที
และโตเร็
โครงการหนั
งสื
ออิ
เล็
กทรอนิ
กส์
ด้
านการเกษตร เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16