เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 : ฐานข้อมูล ScienceDirect